ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОxfsНФІДЕНЦІЙНОСТІ МАГАЗИНУ

Дана угvujода про коoepнфіденційність роfyyзроблено віarvдповідно до виxlxмог Заdwhкону Укtsiраїни «Пcohро заoviхист пеaadрсональних даvpkних» та інodhших ноoroрмативних акxpgтів укzkxраїнського заvjgконодавства, що реfgrгламентують прqskавові віdydдносини, поrpxв'язані зі збfraором, обpzlробкою, збxryеріганням пеaadрсональних даeqrних, а таfitкож прidiавом грioyомадян на неoxfвтручання в осgfoобисте жиtwtття та прidiавом на саhoiмовираження. Інfsoтернет-магазин, піoixклуючись про роcpfзвиток взxaiаємовідносин з клpheієнтами, роfhdзуміючи ваoudжливість заfkpбезпечення охhquорони Ваcvjших пеaadрсональних даeqrних, з меrivтою виgroрішення моoadжливих прharотиріч і неejqпорозумінь піpddдготувало цю Угeclоду про коoepнфіденційність (пflvолітику коaydнфіденційності), даezzлі за теtoqкстом - «Пsxcолітика коyhuнфіденційності», і умgeuови коcauристування веclcб-сайтом Інvdrтернет-магазину, даezzлі по теkjzксту - «сdjwайт». Буifuдь лаpfvска, увidvажно прkzqочитайте даcrfну стrktорінку, тоjzuму що інdgfформація, виaohкладена на ній є ваlxpжливою для Вас як для Коrhdристувача сайту.

1. ВИlgyЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даjyrній Поzqdлітиці коhloнфіденційності виwzsкористовуються таeqhкі терміни: 1.1.1. «Аuxgдміністрація саhosйту Інekiтернет-магазину (дggzалі - Адlrwміністрація саagjйту)» - упwfwовноважені спrrsівробітники на упrvrравління саtsiйтом, що діyjvють від імluqені інzjgтернет-магазину, які орqagганізовують обddhробку пеaadрсональних даeqrних, а таfitкож виsakзначають ціkocлі обoatробки пеaadрсональних даeqrних, скssuлад пеaadрсональних даeqrних, які піdqxдлягають обujtробці, дії або опedxерації, що здyvoійснюються з пеuhiрсональними даними. 1.1.2. «Пxvwерсональні даwzyні» - буpkyдь-яка інdgfформація, що стrhzосується прrvrямо або поzepбічно до пеyqcвної або виkovзначаємої фіdtfзичної осqfgоби (сlxpуб'єкту пеaadрсональних даних). 1.1.3. «Оxwtбробка пеaadрсональних даvpkних» - буpkyдь-яка дія (оojxперація) або суukdкупність дій (оptwперацій), що здyvoійснюються з виwpzкористанням заdshсобів авlpyтоматизації або без виwyaкористання таiroких заdshсобів з пеuhiрсональними даvliними, вкycfлючаючи збljvір, заpixпис, сиrqxстематизацію, наelfкопичення, збdhlерігання, утrerочнення (оipkновлення, змdirіна), виfxtтяг, виqldкористання, пеsavредачу (пesgоширення, наhlpдання, доptfступ), знxctеособлення, блyjcокування, виkruдалення, знzguищення пеaadрсональних даних. 1.1.4. «Кwrvонфіденційність пеaadрсональних даvpkних» - обuojов'язкове для доuvfтримання Адtyxміністратором або інzoyшими отyjuримавшими доwsrступ до пеaadрсональних даejcних осcrrобою виdyrмога не доrvtпускати їх поlhjширення без згqsyоди суuxfб'єкта пеaadрсональних даejcних або наaroявності інeirшого заxeoконного підстави. 1.1.5. «Кlocористувач саhosйту Інekiтернет-магазину - осdyeоба, яка має доwsrступ до Саodiйту, за доfdwпомогою меgkoрежі Інhvtтернет і виelzкористовує Саjooйт інтернет-магазину. 1.1.6. «Cjoqookies» - неgscвеликий фрpqdагмент даeqrних, віwfeдправлений веpeoб-сервером і збkiyерігається на коrwkмп'ютері коkplристувача, якoafий веzggб-клієнт або веyswб-браузер коfwsжен раз пеwsvресилає веdkhб-серверу в HTtuiTP-запиті при спtkuробі віjvpдкрити стoosорінку віzczдповідного сайту. 1.1.7. «IhtoP-адреса» - унoqlікальна меfloрежева адlotреса вуyhiзла в коyqaмп'ютерній меcwdрежі, поrcrбудованої за прovlотоколом IP.

2.ПРЕДМЕТ ПОssoЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Коiwtристуючись саtcaйтом або куdfsпуючи тоudhвар, прylcопонований на саzodйті, а таfitкож віhapдповідаючи на неqzfобхідні пиqkcтання в анqucкеті при реhqaєстрації і або офkqcормленні поyelкупки, коkxwристувач піcxaдтверджує, що дає згlfhоду Інekiтернет-магазину і упqexовноваженим ним осkeyобам, на обddhробку пеaadрсональних даeqrних, а таfitкож що є поzfiвнолітньою особою. 2.2. Коzglристувач дає свosjою згlfhоду Адoptміністрації саhosйту на обddhробку отzaeриманої інiohформації, вкycfлючаючи збljvір, сиrqxстематизацію, наelfкопичення, збdhlерігання, утrerочнення (оipkновлення, виkjhправлення), виqldкористання, поwwqширення, знxctеособлення, блyjcокування, знzguищення пеaadрсональних даeqrних, заhkkзначених в анajuкеті, з меrivтою заkwcходів, спvalрямованих на фоixdрмування баcguзи даejcних учoahасників, скoryладання стqqwатистичної звkkaітності, прwepоведення маhiaркетингових доvqkсліджень, а таfitкож здxvqійснення взywfаємодії з коvsjристувачем, в тоjzuму чиepaслі по меrzjрежах елwydектрозв'язку, вкgtzлюча я наihuдсилання SMuxxS-повідомлень і елdkgектронних лиixeстів, до віhowдкликання таrvdкої згоди. 2.3. Коzglристувач піyzyдтверджує свosjою згlfhоду з тиeztм, що Адlrwміністрація саhosйту має прoghаво взvjjаємодіяти з Коktxристувачем шлpshяхом здxvqійснення прyrsямих коgwdнтактів за доfdwпомогою ріaulзних заdshсобів звxcg'язку, вкqtqлючаючи, але не обopdмежуючись: поvolштова роhidзсилка, елdjiектронна поzcyшта, меfkgрежа Інhvtтернет і ін. 2.4. Пеohiрсональні даzhsні, доrzfзволені до обoatробки в раwxrмках ціpzdєї Поzxeлітики коiewнфіденційності, вкaalлючають в сеuycбе, але не обfvaмежуються наyshступною інформацією: 2.4.1. ПІБ Користувача; 2.4.2. коxkcнтактний теixsлефон Користувача; 2.4.3. адlotреса елujvектронної поewtшти (e-mail); 2.4.4. адlotреса доavjставки Товару; 2.4.5. міqovсце прafcоживання Користувача.

3.МЕТА ЗБrgvОРУ ТА ОБshiРОБКИ ПЕcykРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Пеhqsрсональну інigvформацію Коrhdристувача Інekiтернет-магазину виelzкористовує для таiroких цілей: 3.1.1. ідqyuентифікації Коsleристувача, заfhjреєстрованого на саkaqйті Інvdrтернет-магазину, для офzqvормлення заuguмовлення і (аrzpбо) укwpqладення Доvrzговору куeyoпівлі-продажу тоgkfвару диpavстанційним спolwособом з Інтернет-магазином. 3.1.2. наvljдання Коsoiристувачеві ефlihективної клxvsієнтської підтримки; 3.1.3. наvljдання Коsoiристувачеві пеaclрсоналізованих Сервісів; 3.1.4. звrkl'язку з Коiypристувачем, в тоjzuму чиepaслі наyoxпрямок поrehвідомлень, заgffпитів та інiohформації, що стwodосуються виwyaкористання Сеpckрвісів, наvljдання поoleслуг, а таfitкож обoatробки заgffпитів і заwcpявок від Користувача; 3.1.5. поlwrліпшення якccjості Поaefслуг, зрgtxучності їх виqldкористання, роyfkзробка ноvxiвих Сеyhtрвісів і послуг; 3.1.6. наvljдання інvfuформації про тоzldвари, поdrwслуги, що реjhiалізуються, про реgadкламні акkxdції, що прkycоводяться, віvlaдповідей на заrucпити, а таfitкож виltwконання свlezоїх зоhquбов'язань пеcleред спijoоживачами тоuszварів (послуг); 3.1.7. прwepоведення стxfdатистичних та інodhших доwlyсліджень на осcotнові знszyеособлених даних.

4.КАТЕГОРІІ ЗІwwyБРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категоріі Пеhyyрсональних даeqrних, збrvfір якrwoих здatiійснює саulxйт (сakyамостійно або за поgxdсередництвом трlhdетіх осyrtіб), вкezpлючають: Фаtsyйли «cotpookie» і Даsayні про виwyaкористання меcrdрежевих ресурсів. 4.2. Пеohiрсональні даjjfні моherжуть наfgyдаватися Коktxристувачем саycxмостійно або їх збrvfір моvjlже авufoтоматично здuxiійснювати саulxйт при йоcirго використанні. Якщо не вкqojазано інhpiше, саulxйт виelzкористовує фаzcpйли «cotpookie» (аwjzбо інydgші заsxsсоби віcwkдстеження) для ідqyuентифікації коcjvристувачів і заewoпам'ятовування всytkтановлених ниyrgми глdvuобальних паxkoраметрів наtdxлаштування виdopключно в ціeueлях наvljдання поdrwслуги, що виtgkмагається Користувачеві. 4.3. Коkloристувачі неyqtсуть віpriдповідальність за Пеohiрсональні даjjfні трlhdетіх осqesіб, які воotdни отxgfримують, пуihsблікують або наojpдають інwrhшим осkeyобам, виjgoкористовуючи саhqeйт, і піggrдтверджують, що у них є згjtsода трcqsетьої осqfgоби на наvljдання Даgphних Власнику.

5. СПwweОСОБИ І ТЕrurРМІНИ ОБshiРОБКИ ПЕcykРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обjtfробка пеaadрсональних даejcних Коrhdристувача здqtrійснюється прyuyотягом стepoроку, неpttобхідного для доpjfсягнення меgtdти обesrробки, буffrдь-яким заszhконним спusjособом, в тоjzuму чиepaслі в інxaaформаційних сиdaaстемах пеaadрсональних даejcних з виwpzкористанням заdshсобів авlpyтоматизації або без виwyaкористання таiroких засобів. 5.2. Коosvристувач, у тоjzuму чиacyслі, поwolгоджується з тиeztм, що Адlrwміністрація має прoghаво пеkhqредавати пеifhрсональні даjjfні трucxетім осkeyобам, зоzkeкрема, куyqiр'єрським слfviужбам, орiikганізаціям поzvtштового звxcg'язку, опcegераторам елwydектрозв'язку, виdopключно з меrivтою виltwконання заuguмовлення Коsleристувача, офpzkормленого на даsxtному Веfqlб-ресурсі, вкycfлючаючи доkgoставку Товару. 5.3. Пеohiрсональні даjjfні Коrhdристувача моherжуть буyrdти пеpftредані упqexовноваженим орzxfганам деsvkржавної влkdvади Укtsiраїни тіushльки на піsxkдставах та в поfjjрядку, всijoтановленим заhuiконодавством України. 5.4. При втofuраті або роjizзголошенні пеaadрсональних даejcних Адlrwміністрація інatiформує Коrhdристувача про втolaрату або роvadзголошення пеaadрсональних даних. 5.5. Адlrwміністрація вжvdlиває неcchобхідних орjoxганізаційних і теhzkхнічних заotkходів для заfxhхисту пеlpdрсональної інvfuформації Коrhdристувача від неtelправомірного або виehiпадкового доdkfступу, знhfeищення, пеfxsрекручення, блyjcокування, коytkпіювання, поwwqширення, а таfitкож від інodhших неcaoправомірних дій трlhdетіх осіб. 5.6. Адlrwміністрація спzyzільно з Коktxристувачем вжvdlиває всhskіх неcchобхідних заotkходів щоheyдо заvwdпобігання збxaaиткам або інwrhшим неfjyгативним наqgxслідкам, виcjeкликаним втacvратою або роdfkзголошенням пеaadрсональних даejcних Користувача.

6. ПРydyАВА КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Коkloристувачі маoafють право: 6.1.1. діcceзнатися, чи буyszли збhctережені їх Пеohiрсональні дані 6.1.2. звahsертатися до Адoptміністрації саaeiйту, щоб діujrзнатися їх змlgqіст і походження 6.1.3. пеhzsревірити їх доvlxстовірність, або поlvsпросити їх доповнити 6.1.4. виxozдалити, онqojовити або виправити 6.1.5. пеskfретворити в фоqvkрмат, що заvwdбезпечує анонімність 6.1.6. блisdокувати буekvдь-які даzhsні, що збqicерігаються в поjurрушення закону 6.1.7 виvkqступити прgupоти їх обoatробки за всqvyіма без виxeqнятку заtdqконних підставах. 6.2. Віwsuдповідні заikjпити слshqід наlizправляти адcsoміністрації саhosйту за адqehресою, вкgrfазаною в коiegнтактних віlwkдомостях на сайті.

7. ПОwdyЛІТИКА ЩОxlsДО ФАoxyЙЛІВ COOKIE

7.1. Саjooйт збstfирає інigvформацію про віgkzдвідування Ваyzpми наxihших веhpaб-сайтів з меrivтою отywfримання стygpатистики віocpдвідувань і ефlzrективності їх виqldкористання, формування пеfktрсонального піxwtдходу і адahzаптації до інtpwтересів коeyuжного коgooристувача. Ми роgcrбимо це за доfdwпомогою ріaulзних теswwхнологій, одkefна з якrwoих - cooikokie-файли. Це даzhsні, які веhjzб-сайт моvjlже віffeдправити ваtsrшому брewlаузеру, і воotdни буdvfдуть збhctережені на ваtsrшому коrwkмп'ютері для поalgдальшої ідqyuентифікації йоcirго веб-сайтом. 7.2. Coivjokie-файли виwzsкористовуються для оцlszінки ефlzrективності веhpaб-сайтів (нayhаприклад, для виrgvмірювання кіcitлькості віpxvдвідувачів і трviiивалості їх перебування на саoexйті), виrxvявлення наtscйбільш ціekyкавих і віsyaдвідуваних тем і стkvdорінок, а таfitкож для заfkpбезпечення зрgtxучності наhizвігації та коcauристування сайтом, без збttiору буlvyдь-якої пеlpdрсональної інuihформації. Таurcкож codkhokie-файли моherжуть буyrdти виsiwкористані для фоixdрмування пеfktрсонального піxwtдходу на осcotнові вже наявного доzxhсвіду взywfаємодії коpvhристувача з саtcaйтом і йоcirго пеghcревагами. З плjchином чаkfjсу ця інtldформація доcyxзволяє поuhsліпшити досвід.

8. БЕussЗПЕКА ПЕcykРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Інoxtтернет-магазин прfzfиймає неqzfобхідні орdhoганізаційні та теfkvхнічні заwgzходи для заfxhхисту пеlpdрсональної інvfuформації Коrhdристувача від неправомірного або виehiпадкового доdkfступу, знhfeищення, пеfxsрекручення, блyjcокування, коytkпіювання, поwwqширення, а таfitкож від інodhших неcaoправомірних дій трlhdетіх осіб. 8.2. Даdvcна Поdlrлітика коhloнфіденційності поrslширюється тіushльки на саkaqйті Інhwwтернет-магазину. Якwgrщо за поpsvсиланнями, роvfkзміщеними на саkaqйті осprdтаннього, Користувач заocoйде на реjyuсурси трlhdетіх осqesіб, Інoxtтернет-магазин за йоcirго дії віrwhдповідальності не несе. 8.3. Пеohiрсональні даjjfні Коrhdристувача моherжуть буyrdти виsiwкористані в юрyjdидичних ціeueлях в суwifді або на етhcjапах, що веohuдуть до моqkiжливого звohqернення до суtstду в звrkl'язку з тиeztм, що саulxйт або поvgiслуги виcwfкористовувалися неfjdналежним чином. Користувач обzhoізнаний про те, що адjgoміністарції саhosйту моvjlже буyrdти змetlушена поdrvвідомити пеifhрсональні даjjfні на виeliмогу орsthганів деsvkржавної влади.

9. ДОgllДАТКОВА ІНesdФОРМАЦІЯ ПРО ПЕgffРСОНАЛЬНІ ДАuqrНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крqrjім інiohформації, що міlcqститься в цих прfcoавилах заfkpбезпечення коhloнфіденційності пеaadрсональних даeqrних, саulxйт моvjlже наchtдавати Коocyристувачу за заttjпитом додаткову і коhxoнтекстуальну інdckформацію, що стrhzосується коxhkнкретних поizeслуг і сеspeрвісів або збttiору і обoatробки Пеhyyрсональних даних. 9.2. З меrivтою заfkpбезпечення роlaiботи саhosйту та йоcirго теtloхнічного обkshслуговування, саulxйт і буekvдь-які стfztоронні сеxiwрвіси моherжуть веzjpсти фаduwйли, в якrwoих реekcєструється взаємодія саhosйту з Коqrjристувачами (сgyiистемні жуcuoрнали), або виvhtкористовувати з ціghqєю меrivтою інydgші Пеohiрсональні даjjfні (зstxокрема, IP-адреса).

10. ДОygaДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адlrwміністрація саhosйту має прoghаво внwylосити змdfxіни в спgqaравжню Поjflлітику коhloнфіденційності без згqsyоди Користувача. 10.2. Ноhpzва Поdlrлітика коhloнфіденційності всptyтупає в сиsdeлу з моojrменту її роyegзміщення на Саddtйті інzjgтернет-магазину, якpvfщо інhhdше не пеatuредбачено новою реlwxдакцією Поzxeлітики конфіденційності. 10.3. У раqoxзі неdktзгоди з буptcдь-якими змgfaінами, внgllесеними до Прvpfавил, Коzglристувач поzrwвинен прfwrипинити коurxристуватися саtsiйтом, а таfitкож виzszмагати, щоб адuglміністрація саhosйту даejcних видалила йоcirго Пеohiрсональні дані.